85. යන්ත්‍ර - මන්ත්‍ර - තන්ත්‍ර, හදි - හූනියන් - ගුරුකන්, අණවින - කොඩිවින ඇත්ත ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. යන්ත්‍ර, මන්ත්‍ර, ගුරුකම් වලින් මනුෂ්‍ය ජීවිතයට අහිතකර බලපෑම් කරන්න පුලුවන්ද?

A.  “නගරය හෝ වටකළ කල්හි යුද්ධයක් හෝ පැමිණි කල්හි අන්‍ය සේනාවෙහි සතුරන් කෙරෙහි සූනියම් කරත්, භය උපදවත්, උපද්‍රව උපදවත්, සූලනම් රෝගය ඇතිකරවත්, අතීසාරය ඇති කරවත්, ලේ අතීසාරය ඇති කරවත්, මෙසේ මන්ත්‍රකරුවෝ මන්ත්‍ර කරත්.”


A. “මරණය සිදු කිරීම සඳහා විද්‍යා මන්ත්‍ර ජප කිරීම විද්‍යාමය ප්‍රයෝගයයි.”


A. "ආථබ්බනිකා අනුන් නසන මන්ත්‍ර සාදන්නෝ ආතබ්බණං පයොජෙන්ති ආථබ්බණිකයෝ (සූනියම් කරන්නෝ) සත්දිනක් ලුණු රහිත ආහාර වළදා, කුසතණ අතුරා පොළවෙහි නිදමින් තපස් රැක, සත්ත්වන දින සුසාන භූමිය සරසවා, සත්වන පදයෙහි (පිරිවරෙහි) සිට අත කරකවමින් මුවින් මන්ත්‍ර පිරුවහති. ඔවුන්ගේ අභිලාෂ සමෘද්ධිමත් වේ. මෙබඳු ස්වරූපයෙන් කරණ සූනියම් ආදියට “ආථබ්බණ කරති” යි කියන ලදී. එහි පයොජෙන්ත යනු කරති. සිදුකරති. නගරෙවා රුන්‍ධෙ නගරය හාත්පසින් අවුරා ආරක්‍ෂාව සලසා ගත් කල්හි සංගාමෙ වා පච්වුපට්ඨිතෙ යුද්ධයක් හෝ පැමිණ සිටි කල්හි පච්චත්‍ථිකෙසු පච්චමිත්තෙසු සතුරු සේනාවෙහි සතුරන් කෙරෙහි ඊතිං උප්පාදෙනෙති ශරීරබල චලනය, කම්පනය, උවදුරු උපදවති. උපද්දවං කය පෙළීම කරති. රොගං ව්‍යාධිය, රෝගය. පජ්ජරකං ජ්වරය (උණ) සූළං උද්ධුමාතකය (ඉදිමුම්). විසූචිකං විදීම (පාචන) පක්ඛන්‍දිකං ලෝහිත පක්ඛන්‍දිකාව කරොන්ති උපදවති."


"ආථබ්බණිකාති පරූපඝාතමන්තජානනකා. ආථබ්බණං පයොජෙන්තීති ආථබ්බණිකා කිර සත්තාහං අලොණකං භුඤ්ජිත්වා දබ්බෙ අත්ථරිත්වා පථවියං සයමානා තපං චරිත්වා සත්තමෙ දිවසෙ සුසානභූමිං සජ්ජෙත්වා සත්තමෙ පදෙ ඨත්වා හත්ථං වට්ටෙත්වා වට්ටෙත්වා මුඛෙන විජ්ජං පරිජප්පන්ති, අථ තෙසං කම්මං සමිජ්ඣති. එවරූපං සන්ධාය “ආථබ්බණං පයොජෙන්තී”ති ආහ. තත්ථ පයොජෙන්තීති යුත්තප්පයුත්තා හොන්ති. නගරෙ වා රුද්ධෙති නගරෙ සමන්තතො රුන්ධිත්වා ආවරිත්වා ගහිතෙ. සඞ්ගාමෙ වා පච්චුපට්ඨිතෙති රණෙ උපගන්ත්වා ඨිතෙ. පච්චත්ථිකෙසු පච්චාමිත්තෙසූති පටාණීභූතෙසු වෙරීසු. ඊතිං උප්පාදෙන්තීති සරීරචලනං කම්පනං, තස්ස උප්පාදනං කරොන්ති. උපද්දවන්ති කායපීළනං කරොන්ති. රොගන්ති ¶ බ්‍යාධිං. පජ්ජරකන්ති ජරං. සූලන්ති උද්ධුමාතකං. විසූචිකන්ති විජ්ඣනං. පක්ඛන්දිකන්ති ලොහිතපක්ඛන්දිකං. කරොන්තීති උප්පාදෙන්ති."


"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴


෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll