23. කුකුළ ද - කිකිළි ද - බිත්තරේ ද?

“දසබලයන්වහන්සේ නමැති ශෛලමය පර්වතයෙන් පැන නැඟී, අමා මහ නිවන නම් වූ මහා සාගරය අවසන් කොට ඇති, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ සිහිල් දිය දහරින් හෙබි, උතුම් ශ්‍රීමුඛ බුද්ධවචන ගංගාවෝ, ලෝ සතුන්ගේ සසර දුක් නිවාලමින්, බොහෝ කල් ගලා බස්නා සේක්වා!”
❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤ ❤❤❤


Q. සිතද මුලින්ම හටගත්තේ එහෙම නත්නම් අවිද්‍යාව ද? - සිත නැතුව අවිද්‍යාව ඇති වෙන්ටත් බෑනෙ.


A. 1. “මුලින් ම” හටගන්න “මුලක්” තියෙන්න ඕනි - එහෙම “මුලක්” නැතිබව ඉස්සරලා ම තේරෙන්න ඕනි.

2. “අවිද්‍යාව” කියන්නේ චෛතසිකයක් (සිතේ ගතියක්), සිත නැතුව චෛතසික පහළ වෙන්නෙත් නෑ - චෛතසික නැතුව සිත පහළ වෙන්නෙත් නෑ - දෙවනුවට ඒක තේරෙන්න ඕනි.

3. සිත-චෛතසික කියන්නේ මුලක්-අගක් නැති, විශ්වයේ සදාකාලික වූ ද, සත්ත්ව-පුද්ගල-ආත්ම නොවන’මුත් (“*රූප*” හා ද එක්ව) සත්ත්වයන්-පුද්ගලයන් නිර්මාණය කරන බලවේග (පරමාර්ථ) යි - තෙවනුවට ඒක තේරෙන්න ඕනි.

“*රූප*” යනු භෞතික රූප නොව, බලවේග (පරමාර්ථ) ම කොටසකි.

A. “මේ ආසව වාරය තෙම පටිච්ච සමුප්පාදයෙහි ප්‍රධාන වූ අවිජ්ජාවක් වන්නීද ඒ අවිජ්ජාවගේද ප්‍රත්‍යය දැක්වීම් වශයෙන් වදාරණ ලද්දේය. මෙසේ වදාල මේ වාරය හේතුකොට සංසාරයාගේ නොදත හැකි අග්‍රය ඇතිබැව්, පැහැදිලි වූවා වෙයි. කෙසේද යත්, ආසව සමුදයෙන්ම අවිජ්ජා සමුදය වෙයි. මෙසේ ආසවයෝ අවිජ්ජාවට ද අවිජ්ජාව ආසවයන්ට ද ප්‍රත්‍යය වේයයි දක්වා අවිද්‍යාවන්ගේ පූර්වකෝටිය නොපැනෙයි. එම පූර්වකෝටිය නොපෙනෙන බව නිසා සංසාරයාගේ නොදතහැකි අග්‍ර ඇති බව සිද්ධවූවා වෙයි.”


“අයං වාරො යා එසා පටිච‍්චසමුප‍්පාදපදෙසු ජෙට‍්ඨිකා අවිජ‍්ජා, තස‍්සාපි පච‍්චයදස‍්සනවසෙන වුත‍්තො. එවං වුත‍්තෙන වාරෙන සංසාරස‍්ස අනමතග‍්ගතා සාධිතා හොති. කථං? ආසවසමුදයෙන හි අවිජ‍්ජාසමුදයො. අවිජ‍්ජාසමුදයෙනාපි ආසවසමුදයො. එවං ආසවා අවිජ‍්ජාය අවිජ‍්ජාපි ආසවානං පච‍්චයොති කත්‍වා පුබ‍්බකොටි න පඤ‍්ඤායති අවිජ‍්ජාය, තස‍්සා අපඤ‍්ඤායනතො සංසාරස‍්ස අනමතග‍්ගතා සිද‍්ධා හොතීති.”

"දසබලසේලප්පභවා නිබ්බානමහාසමුද්දපරියන්තා, අට්ඨංග මග්ගසලිලා ජිනවචනනදී චිරං වහතූ!"

dhamma.lk.ingreesi.com © 2016 - 2020. Powered by Blogger.
෴ ශාක්‍යමුණීන්ද්‍රෝත්තමෝපහාර දම් පඬුර! ෴

෴ An AnglomaniA IngreesI (රාවණ යක්ඛ) and *A Bona Fide CreatioN ෴

Auto Scroll Stop Scroll